Pokličite brezplačno telefonsko številko - 080 33 82

 • Požarno zavarovanje

  Kaj zavaruje požarno zavarovanje?

  S požarnim zavarovanjem zavarujemo poslovne prostore (pisarne, trgovine, lokale, skladišča, proizvodne dvorane) in opremo v njih (pohištvo, stroji, aparati, inštalacije in ostalo opremo) pred osnovnimi in dodatnimi nevarnostmi

  Osnovne nevarnosti

  Osnovne nevarnosti so požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec zavarovančevega vozila, padec zračnega plovila, demonstracije in manifestacije.

  Dodatne nevarnosti

  Vse to pa lahko zavarujemo tudi proti nekaterim dodatnim nevarnostim: proti poplavi, izlivu vode, zemeljskemu ali snežnemu plazu, izteku plina ali tekočine in še nekaterim.

  Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

  Moramo se zavedati, da je lahko škoda zaradi izpada proizvodnje izredno visoka in lahko prizadene podjetje še bolj kot sam požar ali kakšna od ostalih požarnih nevarnosti. Zato se vse več podjetij odloča, da ob požarnem zavarovanju zavaruje še obratovalni zastoj zaradi požara.

  Kaj krije zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara?

  Zavarovanje krije izpad dohodka, ki nastane zaradi zastoja proizvodnje zaradi ene od osnovnih ali tudi dodatnih požarnih nevarnosti. Predmet zavarovanja so lahko tudi vsi nujni poslovni stroški, ki so v času obratovalnega zastoja nastali zavarovancu in so v vzročno vzajemni zvezi s proizvodnjo in menjavo (trgovino), ki jo opravlja zavarovanec.

 • Potresno zavarovanje

  Kaj krije potresno zavarovanje?

  Potresno zavarovanje nudi materialno varnost pred škodo, ki jo lahko povzroči potres. Krita je škoda na poslovnem objektu in predmetih, ki bi nastala kot posledica potresa.

  Premija potresnega zavarovanja

  Zavarovanje je možno skleniti z 2% oz. 5% odbitno franšizo (franšiza je soudeležba zavarovanca pri škodi v izbranem % od zavarovalne vrednosti). Zavarovalna vrednost potresnega zavarovanja mora biti enaka zavarovalni vrednosti osnovnega zavarovanja premičnin in osnovnega zavarovanja nepremičnin.

 • Strojelomno zavarovanje

  Kaj krije strojelomno zavarovanje?

  S tem zavarovanjem so zavarovani stroji, strojne naprave in inštalacije proti nevarnosti uničenja ali poškodovanja.

  Kaj ni vključeno v zavarovanje?

  Iz zavarovanja so izključene samo tiste poškodbe ali uničenja zavarovanih stvari, ki so posledica delovanja požarnih nevarnosti, trajnega vplivanja vlage (korozija, rja), sevanja ali podobnega in tistih, ki so posledica preobremenitve, slabega vzdrževanja, montaže in poskusnega obratovanja.

 • Vlomsko zavarovanje

  Kaj krije vlomsko zavarovanje?

  To zavarovanje krije škodo, ki nastane, ker so bile zavarovane stvari odtujene ali poškodovane pri vlomu ali ropu in poskusu teh dejanj.

 • Zavarovanje odgovornosti

  Katere vrste odgovornosti lahko zavarujemo?
  • odgovornosti iz dejavnosti (zavarovanje odgovornosti obrtnika, lastnika ali vodstva podjetja ipd. za škode, ki se pripetijo tretjim osebam in za katere so odgovorni sami iz naslova lastništva in/ali upravljanja),
  • zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za proizvode, ki jih dajejo v promet,
  • zavarovanje odgovornosti posameznih poklicnih skupin (zavarovanje notarske odgovornosti, odvetniške odgovornosti, zdravniške odgovornosti, projektantske odgovornosti itn),
  • zavarovanje letalske odgovornosti,
  • odgovornosti lastnikov plovil,
  • odgovornosti za ekološke škode,
  • odgovornosti članov uprav in nadzornih svetov
  • in druge..
  Kaj zavarovanje odgovornosti krije?

  Bistvo vseh teh zavarovanj je, da ščitijo zavarovanca pred zahtevki tretjih oseb za škodo (materialno, nematerialno ali finančno), ki bi jo lahko povzročili pri opravljanju svojega dela oz. poklica.

Poslovna zavarovanja

Pokličite nas ali nam pišite, da se dogovorimo za individualni izračun.

Sestavili vam bomo najugodnejšo ponudbo.

info@zav-mito.si

Fax: 01/ 565 98 15

041/ 695 885